AAA
Przełącznik wersji kontrastowejPrzełącznik wersji kontrastowej
Wydawnictwo Wrażlive FacebookWydawnictwo Wrażlive Facebook
Wydawnictwo Wrażlive InstagramWydawnictwo Wrażlive Instagram
Wydawnictwo Wrażlive YoutubeWydawnictwo Wrażlive Youtube
Wydawnictwo Wrażlive SpotifyWydawnictwo Wrażlive Spotify

Regulamin konkursu „Zostań wrażliwym ilustratorem”.

Regulamin konkursu plastycznego

Zostań wrażliwym ilustratorem

1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Zostań wrażliwym ilustratorem”, zwanym dalej Konkursem jest Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z o.o.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  09.201.1540 ze zm.).
 3. Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
 4. Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, ma charakter dobrowolny.
 5. 2

Zasady Konkursu

 1. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 13.10.2021 roku do dnia 22.10.2021 roku.
 2. Głównym celem konkursu jest umożliwienie dzieciom rozwijanie talentu plastycznego oraz ich artystycznej wrażliwości.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat z całej Polski. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego Uczestnika.
 1. Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:
 1. w dowolnej technice
 2. format pracy: maksymalnie A4
 1. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Uczestnicy mają za zadanie przygotować ilustracje do wybranego przez siebie rozdziału opowiadania pt. „Gdzie jesteś Luxtorpedo?”. Tekst opowiadania dostępny jest na stronie www.wrazlive.pl.
 3. Jury nagrodzi 9 ilustracji.
 4. 3

              Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia e-mailem na adres Organizatora redakcja@wrazlive.pl w terminie do 22.10. 2021 r.
 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Każda zgłoszona praca zawierać powinna następujące dane: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana, numer telefonu kontaktowego.
 4. 4

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decydują powołane w tym celu przez Organizatorów Jury Konkursu.
 2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury Konkursu, a jego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne.
 3. Jury Konkursu przyzna nagrody 9 pracom, które zostaną nagrodzone.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.
 5. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą lub dostarczone bezpośrednio na podany adres.
 6. Warunkiem ostatecznego przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.
 7. 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.wrazlive.pl. Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie treść regulaminu może mu być przesłana drogą mailową.
 2. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wymaga dla swojej skuteczności złożenia oświadczeń według wzoru określonego w załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu (i) przeprowadzenia Konkursu (ii) doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z o.o.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia zbyt małej ilość prac. W takim przypadku osobom Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2021 roku.

Kontakt

Wydawnictwo Wrażlive

Dział redakcji: redakcja@wrazlive.pl
Zapraszamy do nadsyłania propozycji
tekstów i ilustracji.
Czas odpowiedzi wynosi do trzech
miesięcy.

Dział promocji: promocja@wrazlive.pl

Napisz do nas:
ania@wrazlive.pl
ola@wrazlive.pl

Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Sp. z o.o.

Cegielniana 18/30, 30-404 Kraków
NIP: 679 312 12 78

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji: Polityka prywatności i cookies.

AkceptujęZamknij